DSC_1313.JPG

Tin Duy Le
Senior Pastor
Email

Pastor Tin was born and raised in a pastor’s family in Can Tho city, Vietnam. He grew up learning to serve God through translating books and interpreting for professors and missionaries who came to Vietnam to teach the Bible to pastors and leaders. At the age of 17, he heard God’s call to full time ministry and responded by faith without having a clue how God would use him in the future. While waiting for God’s guidance, he graduated his B.A. in English Teaching at Can Tho University.

Mục sư Tín sinh ra và lớn lên trong gia đình một mục sư tại thành phố Cần Thơ, Việt Nam. Ông lớn lên và học biết phục vụ Chúa thông qua việc phiên dịch sách vở và thông dịch cho các giáo sư và giáo sĩ về Việt Nam để dạy Kinh Thánh cho các mục sư và những người lãnh đạo. Năm 17 tuổi, ông nghe tiếng Chúa gọi bước vào chức vụ trọn thời gian và đáp lời mà hoàn toàn không biết Chúa sẽ dùng mình như thế nào trong tương lai. Trong khi chờ đợi sự dẫn dắt của Chúa, ông hoàn tất chương trình Cử Nhân Sư Phạm Anh Văn tại Trường Đại Học Cần Thơ.

In 2003, seven years after the call, God gave him a scholarship to study the M.Div. program at San Francisco Theological Seminary. After graduation in 2006, he began serving as senior pastor of the Vietnamese Baptist Church of Escondido, California, and got married to Miss Ruto Vo. They have 4 children, Phaolo, Moise, Mary, and Anna, while serving for 8 years in Escondido. He was both licensed and ordained by this local church.

Đến năm 2003, bảy năm sau khi được kêu gọi, Chúa ban cho ông một học bổng để theo học chương trình Cao Học Mục Vụ tại Chủng Viện Thần Học San Francisco. Sau khi tốt nghiệp năm 2006, ông bắt đầu phục vụ với vai trò mục sư quản nhiệm Hội Thánh Báp-tít Escondido, California, và lập gia đình với cô Võ Thị Ru-tơ. Họ có bốn con, Phao-lô, Môi-se, Ma-ry và An-na trong thời gian 8 năm phục vụ Chúa tại Escondido. Ông được cấp chứng nhận mục sư nhiệm chức và được thụ phong tại Hội Thánh này.

In 2015, God called pastor Tin and family to serve at First Vietnamese Evangelical Baptist Church of San Jose, in the Bay Area, California. Unknown to him, God has used the next 4 years of ministry here to help him refocus on his call and purpose, and reignite in him a burning fire for the Word. It was here that God gave them the fifth child, Timothy.

Năm 2015, Chúa kêu gọi mục sư Tín và gia đình đến phục vụ Ngài tại Hội Thánh Tin Lành Báp-tít Thứ Nhất San Jose, ở vùng Bay, California. Ông đã không biết rằng Chúa dùng 4 năm này trong chức vụ tại đây để giúp ông tái tập trung vào sự kêu gọi và mục đích của ông, đồng thời khơi lại trong ông ngọn lửa bùng cháy vì Lời Chúa. Cũng chính tại đây Chúa đã ban cho ông bà đứa con thứ năm, Timothy.

In 2019, God again called pastor Tin to a new flock in Texas, to be the senior pastor of the Vietnamese Baptist Church of Garland, to this day. Interestingly enough, VBCG used to be where pastor Tin had his internship while he was in seminary 13 years ago!

Năm 2019, Đức Chúa Trời lại kêu gọi mục sư Tín đến một bầy chiên mới tại Texas, Hội Thánh Tin Lành Báp-tít Garland, cho đến nay. Thật thú vị một điều, đây cũng là nơi mục sư Tín từng làm thực tập sinh khi còn theo học chủng viện 13 năm về trước.

While being a fulltime pastor, pastor Tin also serves as an adjunct professor of Union Univerity of California, thus far the only accredited online Vietnamese theological school by the DEAC.

Vừa làm mục sư trọn thời gian, mục sư Tín cũng vừa là giáo sư thỉnh giảng của Viện Thần Học Tin Lành Việt Nam, hiện là trường thần học Việt Nam trực tuyến duy nhất đạt thẩm định chất lượng của DEAC.

His passion is preaching and teaching the Word with integrity, honesty, and transparency. His hobby is translating Christian books/textbooks into Vietnamese. He also writes Vietnamese Sunday School material for Lifeway.

Đam mê của ông là giảng và dạy Lời Chúa với sự liêm chính, chân thật, và minh bạch. Sở thích của ông là dịch các sách/sách giáo khoa Cơ Đốc sang tiếng Việt. Ông cũng dự phần viết tài liệu Trường Chúa Nhật tiếng Việt cho Lifeway


Joseph Wright
English Ministry Pastor
Email

Joseph Wright is the English Ministry Pastor of Vietnamese Baptist Church of Garland.

Pastor Joseph grew up in Tucson, Arizona. After serving the Lord for several years as a youth pastor in American churches, Pastor Joseph was called to the Korean culture. For over 10 years, he has served as both a youth pastor and an EM pastor in Korean churches. 

He was licensed and ordained in April 2002. He attended Grace College of the Bible in Omaha, Nebraska, then transferred to CFC University in California, where he earned an AA degree in Pastoral Ministries and a Bachelor of Science in Theology in June 2002. 

In December 2010, he completed the Advanced Master of Divinity program (M-Div) at Southwestern Baptist Theological Seminary. 

Once again, the Lord has called pastor Joseph to another Asian culture, where he proudly serves the Vietnamese people as the full-time EM pastor at VBCG.

He is married to Heejung (Rose), who is from Seoul, Korea. They live in Carrollton and are proud parents of Joey and Julia.